AKTAŞLAR LEZZET GRUBU GIDA ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ
  1. Amaç ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Aktaşlar Lezzet Grubu Gıda Anonim Şirketi  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“KVK Politikası”), Aktaşlar Lezzet Grubu Gıda Anonim Şirketi’nin (“Şirket” veya “Aktaşlar”) Kanun’a uyumluluğunun sağlanması ve Aktaşlar tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanıp yürürlüğe konmuştur.

İşbu KVK Politikası, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Aktaşlar tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede KVK Politikası, Şirket tarafından Aktaşlar çalışanları dışındaki kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini ve

Aktaşlar tarafından kişisel verisi işlenen tüm kişisel verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

 1. Yürürlük ve Değişiklik

İşbu KVK Politikası Aktaşlar tarafından onaylanarak 01/03/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak KVK Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KVK Politikası’nın güncel versiyonuna Aktaşlar Lezzet Grubu web sitelerinden erişilebilir.

Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu KVK Politikası’nda yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde, yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 • ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ
  • Veri Sahipleri

KVK Politikası kapsamındaki veri sahipleri, Aktaşlar tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Aktaşlar çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1 Ziyaretçi Şirket’in bina ve yerleşkeleri ile internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
2 Çalışan Adayı Şirket’e veya Şirket’in destek sağladığı Kuruluşlara iş başvurusunda bulunmuş olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
3 Şirket Yetkilisi Şirket’in yönetim kurulu üyesi ve yetkili diğer gerçek kişileri ifade etmektedir.
4 İş Birliği İçerisinde Olduğu Kurum/Şirket Çalışanları, Hissedarları veya Yetkilileri Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (örneğin tedarikçi, iş/çözüm ortağı, alt işveren bayi ve benzeri gibi ) çalışan, bu kurumların hissedarları veya yetkilileri olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
5 Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerine konu olan diğer gerçek kişileri ifade etmektedir.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Aktaşlar tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve icrası ve geliştirilmesi 1. Personel temin süreçlerinin yürütülmesi 2. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini 1. Hukuk işlerinin takibi 2. Şirket faaliyetlerinin Şirket politika ve prosedürleri ile ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli operasyonların yürütülmesi 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 4. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 5. Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 6. Denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 7. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 8. Yerleşke ve tesislerin güvenliğinin sağlanması
Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi 1. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 2. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi 3. Talep ve şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması
Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinin temini maksadıyla denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi 1. Etkinlik yönetimi 2. İş faaliyetlerinin yürütülmesi 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 5. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi 6. Finans ve muhasebe işlerinin takibi
 • Kişisel Veri Kategorileri

Aktaşlar tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayan bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Finansal Bilgi Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, borç/alacak bilgisi gibi bilgiler
Çalışan Adayı Bilgisi Şirket çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirket’in insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası, tedarikçi/ iş ortağı ile ticari ilişkilerin hukuki zemine oturtulması ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirket’imizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
İşlem Bilgisi Şirket’in yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen çağrı merkezi, telefon kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler
Görsel İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtlar
Araç Bilgisi Veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili bilgiler (örneğin plaka bilgisi)
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep, şikâyet veya önerinin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Denetim teftiş Bilgisi Şirket’in kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
  • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Aktaşlar tarafından kişisel veriler, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Aktaşlar, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
  • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Aktaşlar tarafından işlenen kişisel verilerin güncel olup olmadığına ve bu konuda kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
  • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Aktaşlar, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce hukuka uygun bir şekilde veri işleme amaçlarını tespit eder.
  • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Aktaşlar tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
  • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Aktaşlar tarafından kişisel verilerin saklanmasına ilişkin sektör pratikleri de göz önünde bulundurularak yasalara uygun bir şekilde daha uzun bir saklama süresi belirlenmeyen durumlarda, Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile, işlenen kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Aktaşlar tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Aktaşlar tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Aktaşlar tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Aktaşlar arasında kurulan yazılı veya sözlü bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
  • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Aktaşlar, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işleyecektir.
  • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Aktaşlar tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Aktaşlar zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Aktaşlar ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Aktaşlar tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Aktaşlar, özel nitelikli kişisel verileri, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Aktaşlar, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve KVK Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda, kişisel verileri, yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurt içinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler Aktaşlar tarafından yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
  • Kişisel verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı:

Aktarımın yapılacağı ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olması halinde; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Aktaşlar tarafından kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olmaması halinde; kişisel veriler işbu KVK Politikası’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen durumlarda yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı
  • Şirket ve ilgili ülkedeki veri alıcısının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun ilgili aktarıma yönelik izninin alınması

Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Aktaşlar, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI
İş Ortağı Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin aktarıldığı iş ortaklarına aşağıda aktarım amaçları ile birlikte yer verilmektedir. Finansal iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortağı Bankalarİşe alım faaliyetleri kapsamında sınav, test ve envanter çalışmalarının yürütülmesi amacıyla yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarDenetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışılmakta olan denetim firmalarıHukuki danışmanlık alınması amacıyla çalışılmakta olan hukuk bürolarıSağlanacak olan burslara ilişkin olarak burs başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bağımsız jüri üyeleri İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Tedarikçi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli olan hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.
Kanunen Yetkili Özel Kurumu İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri (örneğin bağımsız denetçiler) anlamına gelmektedir. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.
 • VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Aktaşlar tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerin işlenme amacı için lütfen KVK Politikası’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
  • Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen KVK Politikası’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
  • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen KVK Politikası’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
  • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda listelenmiştir:
   • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
   • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan veri sahibi haklarına yönelik başvurular, Aktaşlar internet sitelerinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak Aktaşlar’a iletilebilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre veri sahibinden ücret talep edilebilecektir.

Aktaşlar, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Aktaşlar tarafından kişisel verilerin saklanmasına ilişkin sektör pratikleri de göz önünde bulundurularak yasalara uygun bir şekilde daha uzun bir saklama süresi belirlenmeyen durumlarda, kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan rehberlere, periyodik imha sürelerine ve veri sahibi başvurusuna uygun olarak Aktaşlar tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik bazda ele alınarak, her bir kişisel veri kategorisi için ilgili olduğu veri işleme süreci doğrultusunda azami veri saklama süreleri belirlenmiştir. Bahsi geçen azami süreler de dahil olmak üzere saklama ve imha sürecinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin detaylı bilgiler, Şirket tarafından düzenlenmiş olan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ortaya konulmaktadır.